Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 141/12 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich z 2013-02-27

Sygn. akt IIIRC 141/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 lutego 2013 roku

Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich Wydział III Rodzinny i Nieletnich

w składzie następującym:

Przewodnicząca PSRLidia Lewicka

Protokolant sekr. sąd. Bogumiła Wastag

po rozpoznaniu w dniu 27 lutego 2013 roku w Strzelcach Opolskich

sprawy z powództwa małoletniej P. D.działającej przez ojca J. D.

przeciwko A. D.

o podwyższenie alimentów

I.  zasądza od pozwanej A. D.tytułem alimentów na rzecz małoletniej P. D., kwotę po 500 zł (pięćset zł) miesięcznie, płatną z góry do dnia 15-go każdego miesiąca z ustawowymi odsetkami w razie zwłoki w płatności którejkolwiek z rat, do rąk ojca dziecka J. D., poczynając od dnia 7 maja 2012 roku, w miejsce alimentów zasądzonych wyrokiem Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich z dnia 03.12.2008 roku w sprawie IIIRC 367/08 ;

II.  dalej idące powództwo oddala ;

III.  zasądza od pozwanej A. D.na rzecz przedstawiciela ustawowego J. D.kwotę 600 zł (sześćset zł) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa adwokackiego ;

IV.  nakazuje ściągnąć od pozwanej na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich kwotę 120 zł ( sto dwadzieścia zł) tytułem opłaty sądowej oraz kwotę 6 zł (sześć zł) tytułem opłaty kancelaryjnej ;

V.  wyrokowi w punkcie I nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

UZASADNIENIE

Małoletnia powódka P. D.działająca przez ojca J. D.wniosła o podwyższenie alimentów zasądzonych od pozwanej A. D.z kwoty po 300 zł do kwoty po 900 zł miesięcznie oraz o zasądzenie od pozwanej na rzecz powoda kosztów postępowania.

W uzasadnieniu powództwa wskazano, że powódka ma 16 lat i chodzi do klasy (...)w G.. J. D.zatrudniony jest w (...) Spółka z o.o.w G.ale w dniu 5.11.2011 r. miał drugi zawał serca i od tego czasu jest na zwolnieniu chorobowym otrzymując zasiłek w kwocie 1640,00 zł. Podano też, że pozwana prowadziła działalność gospodarczą oraz że żyje na bardzo wysokim poziomie. Jednakże nie interesuje się wychowaniem i potrzebami dzieci. W ocenie przedstawiciela ustawowego potrzeby małoletniej powódki wynoszą co najmniej 1800 zł miesięcznie. Ojciec powódki ponosi liczne opłaty i wydatki, w tym na zaspokojenie potrzeb córki a w zwiększonych potrzebach powódki winna również partycypować pozwana.

W odpowiedzi na pozew pozwana wniosła o oddalenie powództwa o podwyższenie alimentów w całości.

W uzasadnieniu pozwana wskazała, że opłaca regularnie alimenty na rzecz syna K. D. w kwocie po 350 zł miesięcznie i na rzecz córki P. D. w kwocie po 300 zł miesięcznie. Podniosła, że ze względu na złe relację z partnerką ojca, P. dużo czasu spędza poza domem u przyjaciółki pozwanej. Od tego czasu zaczęła się bardzo dobrze uczyć. Powód nie wydaje środków na pełne wyżywienie córki, na środki higieny osobistej, środki piorące i wodę. Pozwana podała, że poza alimentami stara się zaspokajać dodatkowo potrzeby dzieci oraz zaprasza je do siebie na święta. M. in. pomogła córce odnowić pokój, opłaciła – dzięki pomocy przyjaciela, pobyt córki na wakacjach w Turcji. Dodała, że nie prowadzi aktualnie działalności gospodarczej gdyż przynosiła ona straty, nie pobiera zasiłku dla bezrobotnych i przebywa na całkowitym utrzymaniu przyjaciela. Jest po poważnej operacji gdyż 26 lipca 2012 r. doznała wylewu krwi do mózgu. Nie może obecnie podjąć pracy z uwagi na ryzyko ponownego wylewu.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Wyrokiem Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich z dnia 3 grudnia 2008r. w sprawie o sygnaturze akt III RC 367/08 zasądzono od A. D.na rzecz powoda K. D.alimenty w kwocie po 350 zł miesięcznie a na rzecz powódki P. D.alimenty w kwocie po 300 zł miesięcznie, płatne z góry do 15 każdego miesiąca, do rąk ojca J. D.z ustawowymi odsetkami w razie zwłoki w płatności którejkolwiek z rat.

W dacie wyroku J. D.zatrudniony był w (...)w G.jednak po przebytym zawale mięśnia sercowego przebywał na świadczeniu rehabilitacyjnym i pobierał je w wysokości od 90% do 75 % wynagrodzenia ( za wrzesień i październik 2008 r. kiedy to J. D.przeszedł na świadczenie rehabilitacyjne wyniosło ono po 2094 zł). Na utrzymaniu posiadał dwoje dzieci: syn K.uczył się w (...)gimnazjum, córka P.uczyła się w (...) szkoły podstawowej. Przeciętny koszt zaspokojenia w/w dzieci wynosił po około 500 zł miesięcznie.

Pozwana w dacie wyroku prowadziła działalność gospodarczą w L.polegającą na (...). Zatrudniała dwie osoby. Pożyczyła pieniądze na uruchomienie (...) a nadto uzyskała środki z funduszy unijnych. Zakupiła też dom w L.i na ten cel zaciągnęła kredyt hipoteczny. Pozostawała w nieformalnym związku z mężczyzną prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie budownictwa.

Dowody:

-dokumenty zawarte w aktach SR w Strzelcach Op. o sygnaturze III RC 367/08.

Aktualnie P. D.ma lat 16 i jest uczennicą klasy III gimnazjum. Przeciętny koszt zaspokojenia jej potrzeb w zakresie wyżywienia, ubrania, kształcenia, leczenia, środków higieny itp. wynosi 800 zł miesięcznie. Koszt wypoczynku letniego powódki za granicą w 2011 r. pokryła w połowie pozwana przekazując na ten cel 1500 zł. Natomiast w 2012 r. pozwana pokryła w całości koszty zagranicznego wypoczynku córki. P. D.znaczną część czasu spędza w zaprzyjaźnionej rodzinie S.. Praktycznie mieszka z tą rodziną: jada tam posiłki, nocuje, pierze ubrania, wyjeżdża z nią na wypoczynek letni. J. D.opłaca córce obiady w szkole, pokrywa wszelkie potrzeby z jakimi zwróci się córka. Dokonuje wszelkich opłat: czynsz za mieszkanie wynosi 297 zł, opłata za energię elektryczną wynosi 180 zł miesięcznie, za wywóz śmieci płaci 38 zł miesięcznie, opłata za wodę i kanalizację wynosi ok. 200 zł za kwartał. Za gaz przedstawiciel ustawowy płaci ok. 200 zł co dwa miesiące poza sezonem grzewczym, a w sezonie grzewczym ze względu na ogrzewanie gazowe w mieszkaniu rachunki wynoszą nawet 650-700 zł miesięcznie. Za telefon i Internet rachunki wynoszą 120 zł miesięcznie. Ponadto spłaca kredyt zaciągnięty w trakcie trwania związku małżeńskiego w ratach po 530 zł miesięcznie z czego pozwana zwraca mu 250 zł miesięcznie. Za telefony komórkowe płaci 150 zł miesięcznie. Uiszcza również raty za zakupionego córce laptopa; wynoszą one 160 zł miesięcznie. Za telewizję cyfrową płaci 93 zł miesięcznie. Raty za telewizor wynoszą po 120 zł miesięcznie. Za leki, które stale zażywa J. D.płaci 150-200 zł miesięcznie. Około 4-5 razy w roku ma wizyty prywatne u kardiologa; kosztują one po 100 zł.

J. D., z zawodu mechanik kierowca, jest zatrudniony w (...) Spółka z o.o.( ten sam zakład co w toku poprzedniej sprawy, jedynie po przekształceniach) na stanowisku (...). Z powodu redukcji etatów (...)powód otrzymał propozycję podjęcia pracy na stanowisku (...). Lekarz medycyny pracy stwierdził jednak niezdolność do podjęcia pracy na tym stanowisku. Ojciec powódki jest po drugim zawale serca, który przeszedł w dniu 5.11 2011 r. Wynagrodzenie J. D.wraz z premią regulaminowa wynosiło 2200 zł. Ostatnie wynagrodzenie wraz z zasiłkiem chorobowym wyniosło ponad 1900 zł. Od stycznia 2013 r. nie będzie on otrzymywał premii regulaminowej lecz jedynie uznaniową, nie będzie również otrzymywał tzw. trzynastej pensji( już za 2012 r. nie wypłacono jej). J. D.nie podejmuje już dodatkowego zatrudnienia ze względu na stan zdrowia. Z majątku posiada 15-letni samochód a także – we współwłasności z byłą żoną- garaż. We wspólnym gospodarstwie domowym pozostaje z nim, poza córką, 20-letni syn K., który nie pracuje. Do początku lutego 2013 r. z J. D.zamieszkiwała partnerka K. K., która jednak wyprowadziła się. Jako (...) zarabiała ona nieco ponad 1000 zł miesięcznie.

Dowód: -zaświadczenie (...) Spółka z o.o. k.7;

- odpis karty informacyjnej leczenia szpitalnego J. D. k.8-9;

- wyciąg z rachunku bankowego J. D. k.12-14;

- zaświadczenie lekarskie J. D. k.100;

- zaświadczenie o zarobkach K. K. k. 99;

- porozumienia stron k.77-78;

- zeznania przedst. ust. J. D. k.164-165.

A. D., z zawodu ekonomista, prowadziła działalność gospodarczą w formie (...) od czerwca 2008 r. do 16 sierpnia 2011 r. Z powodu strat, jakie przynosiła działalność przestała ją prowadzić ale formalnie nie zawiesiła i nie zakończyła. Spłaca kredyty zaciągnięte na firmę a także uiszcza składki do ZUS. W roku 2012 A. D.poniosła straty w wysokości 17303,11 zł. Ponadto spłaca kredyt hipoteczny zaciągnięty na zakup domu w L.w ratach po 2030 zł. Płaci rachunki za telefon i Internet w wysokości 121 zł miesięcznie. Systematycznie płaci alimenty na rzecz K.i P.w zasądzonych kwotach( łącznie 650 zł).

Pozwana aktualnie nie pracuje zarobkowo. Od września 2011 r. zamieszkuje w K.razem z partnerem Z. K., który prowadzi firmę budowlaną. W dniu 26 lipca 2012 r. pozwana doznała wylewu krwi do mózgu i przeszła operację- zabieg klipsowania. Okresowo jest badana. Po wylewie u pozwanej pozostały urazy- nie słyszy na prawe ucho i ma problem z prawym okiem. Również prawa strona ciała nie jest w pełni sprawna i w związku z tym pozwana poddana była zabiegom w centrum fizykoterapii. Aktualnie czeka na wyznaczenie badania laryngologicznego. Bierze leki na nadciśnienie, które miesięcznie kosztują 450-500 zł.

Obecnie pozwana jest w całości na utrzymaniu partnera. Ze swych dochodów osiąganych w Danii pokrywa on koszty utrzymania obojga w K., koszty leczenia A. D.i wszelkie jej obciążenia finansowe od alimentów poczynając a na rachunkach i kosztach związanych z firmą pozwanej kończąc. W roku 2011dochód brutto Z. K.wyniósł w przeliczeniu na złotówki około 90000 zł. Miesięczny koszt utrzymania mieszkania wynosi około 4500 zł. Partnerpozwanej przelewa środki pieniężne ze swojego konta na konto pozwanej; czasami sama pozwana dokonuje przelewów z konta partnera na pokrycie swoich i jego zobowiązań, zwłaszcza gdy nie ma on na to czasu. W okresie od stycznia 2012 r. do grudnia 2012 r. obroty na koncie firmowym pozwanej były znaczne i wynosiły od około 1640 zł do około 4000 zł miesięcznie. Natomiast obroty na koncie osobistym pozwanej w banku (...)wynosiły od około 5700 zł do ponad 45000 zł miesięcznie( w miesiącu sierpniu 2012 r.). Szereg wpłat na konto osobiste to były wpłaty własne z konta firmowego pozwanej lub wpłaty własne Z. K.. Pozwana świadczenia partnera traktuje jako pożyczki i zamierza w przyszłości je zwrócić.

Pozwana jest właścicielką domu jednorodzinnego w L.. W domu tym zamieszkują rodzice, w tym niepełnosprawny ojciec i brat pozwanej. Dokonująoni opłat związanych z bieżącym użytkowaniem domu, uiszczają podatek od nieruchomości i dokonują remontów na własny koszt. Brat pozwanej użytkował garaż przy domu na potrzeby swojej firmy brukarskiej. Obecnie jednak zawiesił działalność- zbankrutował.

Z córką P.pozwana utrzymuje kontakt przez Skypaa czasami także kontakt osobisty. Poza alimentami przesyła na konto osobiste córki pieniądze na bilet do szkoły. Dołożyła się do kosztów zakupu telefonu, do kosztów odnowienia pokoju córki, pokryła częściowo- w połowie- koszty wypoczynku córki w Chorwacji w 2011 r. oraz znacznej części koszty wypoczynku w Turcji w 2012 r.( ponad 3000 zł). W tym roku wpłaciła zaliczkę na koszty wypoczynku córki w Hiszpanii. Na wyjazdy te P. D.jeździ z rodziną S.. Okazjonalnie kupuje tak córce, jak i synowi odzież; partycypuje również w miarę możliwości w innych potrzebach dzieci np. w kosztach kursu prawa jazdy syna( 750 zł w okresie październik-listopad 2012 r.). W wydatkach tych czynnie wspiera pozwaną finansowo Z. K..

Dowód: - kopia zeznania podatkowego pozwanej za 2012 r. k.101-105;

- wyciągi z kont bankowych pozwanej k.108-161;

- potwierdzenia przelewów na konto K. D. k. 162-163;

- potwierdzenia przelewów pieniężnych na potrzeby powódki k. 31-39;

- zaświadczenie lekarskie z tłumaczeniem na j. polski k.81-82;

- zeznania świadka Z. koniecznego k. 83-84;

- zeznania świadka A. G. k.164;

- zeznania pozwanej k. 165-166.

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo częściowo zasługuje na uwzględnienie.

Obowiązek alimentacyjny rodziców względem dzieci wynika z treści art. 133 § 1 krio, który stanowi, że rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymywać się samodzielnie, chyba, że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Obowiązek alimentacyjny jest konsekwencją obowiązku troski o prawidłowy rozwój fizyczny i duchowy dziecka.

Ustalając zakres świadczeń alimentacyjnych Sąd uwzględnia zarówno usprawiedliwione potrzeby uprawnionego, jak i zarobkowe oraz majątkowe możliwości zobowiązanego (art. 135 § 1 krio). Wykonywanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, może polegać w całości lub w części, na osobistych staraniach o jego utrzymanie lub wychowanie, w takim wypadku świadczenie alimentacyjne pozostałych zobowiązanych polega na pokryciu w całości lub w części kosztów utrzymania lub wychowania uprawnionego (§2).

Na usprawiedliwione potrzeby dziecka składają się nie tylko elementarne aspekty związane z zaspokojeniem minimum egzystencji, takie jak wyżywienie, mieszkanie, odzież, higiena osobista, leczenie, ale również potrzeby związane z rozwojem duchowym i intelektualnym dziecka z uwzględnieniem jego wieku, uzdolnień i zainteresowań.

Zarobkowe i majątkowe możliwości zobowiązanego ocenia się z uwzględnieniem posiadanej przez niego wiedzy, umiejętności, doświadczenia. Świadczenia, do których rodzice są zobowiązani względem dzieci mogą mieć postać materialną bądź niematerialną. Przy określaniu świadczeń materialnych należy mieć na względzie możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanych, czyli co mogliby uzyskać przy pełnym wykorzystaniu swoich sił i możliwości zarobkowania. Świadczenia niematerialne wiążą się z kolei z osobistymi staraniami rodzica o rozwój i wychowanie dziecka. Określając obowiązek alimentacyjny zawsze należy mieć na uwadze, że dziecko ma prawo żyć na równej stopie życiowej ze swoimi rodzicami i rodzice mają obowiązek mu to zapewnić. Oznacza to, że rodzice nie mogą uchylić się od obowiązku alimentacyjnego na tej podstawie, że wykonywanie tego obowiązku stanowiłoby dla nich ciężar. Są obowiązani podzielić się z dzieckiem nawet najmniejszymi dochodami.

W razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego (art. 138 krio), przy zachowaniu reguł wynikających z art. 135 krio. Poprzez pojęcie „stosunków” należy rozumieć okoliczności istotne z punktu widzenia ustawowych przesłanek obowiązku alimentacyjnego i jego zakresu. Zatem zmiana stosunków to zmiana okoliczności, od których zależy istnienie i zakres obowiązku alimentacyjnego-rozumie się przez to zwiększenie usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego lub istotne zmniejszenie możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego, które uzasadniają potrzebę skorygowania -zmniejszenia lub zwiększenia- wysokości świadczeń alimentacyjnych. Należy wziąć pod uwagę okoliczności mogące świadczyć o zmianie stosunków majątkowych stron takie jak: zmiana stosunków własnościowych powodująca utratę bądź zwiększenie majątku, okoliczności świadczące o zmianie możliwości zarobkowych stron, a także zmiany co do zakresu usprawiedliwionych potrzeb osoby uprawnionej. Zaznaczyć trzeba, że zmiana stosunków będąca podstawą do zmiany orzeczenia musi zaistnieć po uprawomocnieniu się wyroku, w którym zasądzono alimenty (wyrok SN z dnia 25 maja 1999r. w sprawie o sygn. akt I CKN 274/99).

W świetle powyższych przepisów należało ustalić, czy po stronie małoletniej powódki od czasu wydania przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich orzeczenia w przedmiocie alimentów zaszła zmiana uzasadniająca zwiększenie obowiązku alimentacyjnego do kwoty po 900 zł miesięcznie, a także ustalenia jaki zakres obowiązku alimentacyjnego leży w granicach majątkowych i zarobkowych możliwości pozwanej. Wykazanie okoliczności uzasadniających zwiększenie obowiązku alimentacyjnego zgodnie z art. 6 kc leżało po stronie powodowej.

Sąd ustalił stan faktyczny na podstawie akt tut. Sądu o sygnaturze akt III RC 367/08, przedstawionych przez strony dokumentów, których autentyczność w toku procesu nie była kwestionowana, zeznań świadków a także zeznań stron. Sąd oddalił wnioski dowodowe m.in. dotyczące przeprowadzenia dowodu z kserokopii paragonów fiskalnych czy z dokumentu w języku obcym bez tłumaczenia na język polski jako że na podstawie tych dokumentów nie można było poczynić ustaleń w zakresie okoliczności istotnych z punktu widzenia przesłanek obowiązku alimentacyjnego ( kto dokonał zakupów, na czyją rzecz, czy nastąpiła zmiana możliwości zarobkowych strony)

Analiza okoliczności sprawy doprowadziła Sąd do przekonania, że od czasu poprzedniego ustalenia obowiązku alimentacyjnego pozwanej nastąpiły zmiany uzasadniające modyfikację tego obowiązku. Bezspornym jest, że od tego czasu, tj. od chwili wydania przez Sąd wyroku z dnia 3.12.2008 r. do chwili wniesienia pozwu minął okres niemal 3,5 roku. Małoletnia powódka z uczennicy klasy VI szkoły podstawowej w toku sprawy stała się uczennicą III klasy gimnazjum. Z powodu upływu czasu zmienił się częściowo zakres usprawiedliwionych potrzeb uprawnionej a także koszty związane z zaspokajaniem tych potrzeb. Jak wynika z zeznań ojca powódki przeciętny koszt zaspokojenia tych potrzeb wynosi około 800 zł miesięcznie. W ocenia Sądu kwota ta odpowiada realnym kosztom utrzymania i zaspokojenia innych, ważnych potrzeb 16-letniego dziecka.

Pozwana nie kwestionuje podanej przez J. D.wysokości kosztów utrzymania córki ale podnosi, że wydatki przedstawiciela ustawowego nie są tak wysokie bowiem córka znaczną część czasu spędza w miejscu zamieszkania zaprzyjaźnionej rodziny S.. Taka argumentacja nie może zostać uznana za trafną. To na J. D., któremu powierzono wykonywania władzy rodzicielskiej nad córką ciąży obowiązek zapewnienia dziecku środków utrzymania i wychowania. Ojciec powódki jest zobligowany do zapewnienia dziecku mieszkania, wyżywienia, pokrycia wydatków związanych z kształceniem, leczeniem i innymi usprawiedliwionymi potrzebami powódki nawet jeżeli córka za zgodą obojga rodziców dużo czasu spędza u znajomych. W każdym bowiem czasie powódka może wrócić do domu i ma prawo oczekiwać, że rodzice( przede wszystkim ojciec) zaspokoją jej usprawiedliwione potrzeby. Obowiązkiem ojca powódki jest zabezpieczanie środków na zaspokojenie potrzeb dziecka, w szczególności gdy one się zmieniły, gdy pojawiają się nowe potrzeby.

Podkreślić należy, że od czasu poprzedniej sprawy alimentacyjnej zmieniła się sytuacja J. D.. Pogorszył się jego stan zdrowia o czym świadczy fakt przebycia drugiego zawału serca w listopadzie 2011 r., co zostało udokumentowane. Z kolei z przedłożonego zaświadczenia lekarskiego z 25 lutego 2013 r. wynika, że wobec przeciwskazań zdrowotnych J. D.jest niezdolny do wykonywania zaproponowanej mu pracy (...). Zakład pracy w którym jest on zatrudniony przechodzi zmiany m. in. polegające na redukcji stanowisk (...), obniżeniu wynagrodzenia ( brak tzw. trzynastej pensji), zmianie składników wynagrodzenia ( premia regulaminowa zastąpiona uznaniową). Tak więc sytuacja materialna, ale i możliwości zarobkowe przedstawiciela ustawowego w stosunku do okresu poprzedniej sprawy, uległy obniżeniu. Wynagrodzenie J. D.pod koniec roku 2012 wraz z premią regulaminową wynosiło ok. 2200 zł. Natomiast w lutym 2013 r. wynagrodzenie wraz zasiłkiem chorobowym wyniosło ok.1900 zł. Z kolei syn K. D.pomimo, że jest osobą pełnoletnią, nie pracuje i pozostaje na utrzymaniu ojca. Od matki otrzymuje zasądzone alimenty oraz okazjonalnie inną pomoc materialną( np. odzież, pokrycie części kosztów kursu prawa jazdy). Alimenty przeznacza wyłącznie na swoje potrzeby i nie dokłada się do kosztów utrzymania rodziny. Tymczasem obciążenia z tytułu utrzymania mieszkania są znaczne i wynoszą około 600 zł miesięcznie ( czynsz, energia elektryczna, woda i kanalizacja, wywóz śmieci). Dodatkowo opłaty za gaz wahają się od około 100 zł miesięcznie do 650-700 zł miesięcznie w sezonie grzewczym. Wydatki na leki, które musi stale brać J. D.wynoszą 150-200 zł miesięcznie. Rata kredytu zaciągniętego w trakcie małżeństwa- po odliczeniu części ponoszonej przez pozwaną- wynosi 280 zł. Za telefony komórkowe swój i dzieci płaci 150 zł miesięcznie; za telefon i internet-120 zł. Raty z tytułu zakupu laptopa P. D.wynoszą 160 zł miesięcznie.

Od czasu poprzedniej sprawy alimentacyjnej doszło również do zmiany w sytuacji pozwanej. Nie prowadzi ona obecnie działalności gospodarczej chociaż jej firma jest w dalszym ciągu zarejestrowana a działalność nie jest zawieszona. Firma generuje straty( obciążają ją koszty składki do ZUS, rachunków telefonicznych, rat kredytu) ale pozwana nie chce zawiesić działalności z powodu konieczności spłaty zaciągniętych zobowiązań. Od września 2011 r. przebywa ona w K. razem z partnerem Z. K.. Formalnie pozwana nie pracuje zarobkowo, uczęszcza na kurs języka duńskiego. W lipcu 2012 r. doznała wylewu krwi do mózgu, była hospitalizowana, poddana zabiegowi. Okresowo – jak zeznała- przechodzi badania diagnostyczne. W toku sprawy przedłożyła jednak tylko jedno zaświadczenie lekarskie z 8 sierpnia 2012 r., z którego wynika, że A. D. doznała wylewu podpajęczynówkowego i wykonano zabieg klipsowania w dniu 26.07.2012 r. a zabieg przebiegł bez powikłań. Zalecono oszczędny tryb życia i niepodejmowanie prac fizycznych. Pacjentka została uznana za niezdolną do pracy do czasu konsultacji neurochirurgicznej.

Zaświadczenie zostało wydane krótko po przebytym wylewie i do czasu zakończenia procesu w I instancji pomimo upływu ponad pół roku pozwana nie dostarczyła żadnego nowego zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego jej aktualny stan zdrowia. W ocenie Sądu takie zaświadczenie miałoby bardzo istotne znaczenie dla oceny możliwości zarobkowych pozwanej gdyż w kontekście informacji o poddaniu się serii zabiegów fizykoterapeutycznych oraz wobec tego, że pozwana przyjeżdżała z odległej K. na każdą rozprawę nie można przyjąć, by była ona całkowicie niezdolna do pracy. Zdaniem Sądu, stan zdrowia pozwanej od czasu wydania zaświadczenia z dnia 8 sierpnia 2012 r. zmienił się na korzyść i nie można uznać wówczas stwierdzonego stanu za aktualny. Twierdzenia pozwanej, że oczekuje ona na kolejne badania i nie mogła w związku z tym przedstawić nowego zaświadczenia lekarskiego są, w ocenie Sądu, nieprzekonywujące i mają na celu uniemożliwienie stwierdzenia pozytywnych zmian w jej stanie zdrowia.

Jak wynika z zeznań pozwanej oraz świadków: Z. K.i A. G., A. D.przebywa na całkowitym utrzymaniu partnera. Pokrywa on wszelkie koszty związane z jej utrzymaniem, leczeniem, pokrywaniem zobowiązań osobistych ( alimenty, kredyt hipoteczny) i firmowych. Dodatkowo niejednokrotnie pokrywał wydatki związane z zakupem odzieży dla dzieci pozwanej czy wydatki na ich inne potrzeby( np. wakacje za granicą P. D., kurs na prawo jazdy K. D.). Relacje majątkowe pomiędzy pozwaną a Z. K.są niejednoznaczne. Pozwana i jej partner deklarują, że wszelkie środki przekazywane pozwanej przez Z. K.to pożyczki, które pozwana w przyszłości będzie zwracała. Nie formalizują jednak tych umów a swoboda w zakresie korzystania przez pozwaną z dochodów partnera jest bardzo duża. Otrzymuje ona środki na wszelkie potrzeby, na jej konta bankowe( osobiste i firmowe) w (...)przelewane były bardzo znaczne kwoty, nawet rzędu kilkudziesięciu tysięcy miesięcznie. Część z nich to formalne przelewy z konta Z. K.ale wiele wpłat ma charakter wpłat własnych A. D.. Rodzi to wątpliwość, czy faktycznie pozwana nie posiada własnych dochodów bądź czy Z. K.nie płaci pozwanej np. za pomoc udzielaną przy prowadzeniu firmy. Jak wynika bowiem z zeznań pozwanej, niejednokrotnie wykonuje ona operacje finansowe także z konta partnera, który nie ma czasu i prosi ją o pomoc. Zauważyć przy tym należy, że pozwana z zawodu jest ekonomistą i posiada doświadczenie przy prowadzeniu własnej działalności gospodarczej wobec czego jej pomoc przy prowadzeniu firmy partnera może być fachowa i bardzo przydatna. Zeznania pozwanej, że dokonuje ona wpłat na własne konta wyłącznie z pieniędzy pożyczanych od partnera wydają się niejasne i nieprzekonywujące.

Pozwana pomimo, że jak podała, jest zorientowana w potrzebach powódki i nie neguje wzrosty kosztów zaspokojenia tychże potrzeb, nie wyraża zgody na podwyższenie obowiązku alimentacyjnego podkreślając wartość świadczeń dokonanych na rzecz dzieci poza ustalonym obowiązkiem alimentacyjnym. Zważyć jednak należy, że obowiązek alimentacyjny ciążący na rodzicach ma za zadanie służyć zaspokojeniu usprawiedliwionych, niezbędnych potrzeb uprawnionego. Także wzrostem tych potrzeb i kosztów rodzice winni się dzielić i pokrywać je wspólnie. Nie do zaakceptowania jest stanowisko, że tylko jednego z rodziców koszty te będą obciążać podczas gdy drugi z rodziców będzie dokonywał świadczeń na wybrane przez siebie cele i w dogodnych okresach czasu. Tak zachowuje się pozwana dążąc do uniknięcia podwyższenia obowiązku alimentacyjnego z tego względu, że pokrywa w całości lub w części koszty wyjazdów zagranicznych córki na wakacje w Chorwacji, Turcji czy Hiszpanii. Tego rodzaju potrzeby powódki trudno zaliczyć do potrzeb usprawiedliwionych choć z pewnością sprawiają one powódce wiele radości. Także inne świadczenia na rzecz P. pozwana dokonuje w czasie dla niej odpowiednim podkreślając, że dołożyła się do kosztów odnowienia pokoju córki, do kosztów zakupu telefonu, że zakupiła córce odzież czy obuwie.

Stawia to pozwaną w sytuacji rodzica wyjątkowego, obdarowującego dziecko niezapomnianymi atrakcjami. Tymczasem cały trud związany z codziennymi, „ zwyczajnymi” potrzebami dziecka i koniecznością zapewnienia na bieżąco środków na te potrzeby spoczywa na ojcu powódki i to w sytuacji niewątpliwego pogorszenia stanu zdrowia i warunków pracy.

W ocenie Sądu, ustalona sytuacja majątkowa pozwanej, udokumentowana chociażby wyciągami z rachunków bankowych, wysokością świadczeń na potrzeby powódki nie znajdujące się w kręgu usprawiedliwionych czy faktem wyjazdu za granicę w celu poprawy perspektyw zarobkowych, prowadzi do wniosku, że A. D.winna partycypować w zwiększonych od czasu poprzedniej sprawy alimentacyjnej usprawiedliwionych potrzebach powódki. Przeprowadzone dowody wskazują niezbicie, iż pozwana jest w stanie łożyć na zaspokojenie tych potrzeb kwotę po 500 zł miesięcznie bez uszczerbku dla koniecznego utrzymania siebie i rodziny. W pozostałym zakresie potrzeby powódki winien pokrywać jej ojciec J. D..

Powództwo przekraczające kwotę 500 zł miesięcznie zostało oddalone jako wygórowane. Brak jest bowiem podstaw do obciążania pozwanej w całości obowiązkiem pokrywania potrzeb córki czy też w zakresie przekraczającym przeciętny miesięczny koszt zaspokojenia takich potrzeb.

Orzeczenie o kosztach procesu znajduje uzasadnienie w treści art. 98§1 i §3 kpc;

Orzeczenie o kosztach sądowych wydano na podstawie art. 108§1 kpc w zw. z art.113 ust 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Na podstawie art. 333§1 pkt 1 kpc wyrokowi w punkcie I nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Marcin Ilków
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich
Osoba, która wytworzyła informację:  Lidia Lewicka
Data wytworzenia informacji: