Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 19/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich z 2013-06-26

Sygn. akt IIIRC 19/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 26 czerwca 2013 roku

Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich Wydział III Rodzinny i Nieletnich

w składzie następującym:

Przewodnicząca PSRLidia Lewicka

Protokolant st. sekr. sąd. Katarzyna Czerniec

po rozpoznaniu w dniu 26 czerwca 2013 roku w Strzelcach Opolskich

sprawy z powództwa W. P.

przeciwko małol.: M., D.i M.rodz. P.reprezentowanym przez matkę I. M.

o obniżenie alimentów

I.  powództwo oddala;

II.  kosztami sądowymi obciąża w całości powoda.

UZASADNIENIE

Powód W. P.wniósł o obniżenie alimentów zasądzonych od niego wyrokiem Sądu Okręgowego w Opolu z dnia 18 lipca 2012 r. w sprawie I RC 1661/10 na rzecz małoletnich dzieci:

a.  w miesiącu lutym:

- w stosunku do małoletniego M. P. (1) z kwoty po 400 zł miesięcznie do kwoty po 300 zł miesięcznie,

- w stosunku do małoletniej D. P. z kwoty po 375 zł miesięcznie do kwoty po 280 zł miesięcznie,

- w stosunku do małoletniej M. P. (2) z kwoty po 350 zł miesięcznie do kwoty po 270 zł miesięcznie,

b. w miesiącu lipcu i sierpniu:

- w stosunku do małoletniego M. P. (1) z kwoty po 400 zł miesięcznie do kwoty po 200 zł miesięcznie,

- w stosunku do małoletniej D. P. z kwoty po 375 zł miesięcznie do kwoty po 190 zł miesięcznie,

- w stosunku do małoletniej M. P. (2) z kwoty po 350 zł miesięcznie do kwoty po 180 zł miesięcznie.

W uzasadnieniu pozwu podano, że suma jaka pozostaje pozwanemu po opłaceniu alimentów z trudem wystarcza na skromne Zyciew pojedynkę a powód musi zapewnić dzieciom wyżywienie i godne warunki bytowe. Nie ma środków na atrakcje i wspólne wyjazdy z dziećmi tak aby dzieci mile zapamiętały czas kontaktów z ojcem. Jeżeli powód nie będzie miał dostatecznych środków na zapewnienie dzieciom właściwych warunków w czasie kontaktów, to proponuje ograniczenie ustalonych przez Sąd Okręgowy kontaktów do dwugodzinnych wizyt w miejscu zamieszkania dzieci. Zarzucił ponadto byłej żonie, że cztery miesiące po rozwodzie weszła w nowy związek, co powoduje dezorientację u dzieci i nie wykazuje zbytniej inicjatywy aby podjąć pracę.

W odpowiedzi na pozew przedstawicielka ustawowa małoletnich pozwanych I. M.wniosła o oddalenie powództwa.

W uzasadnieniu odpowiedzi na pozew wskazano, że powód nie wskazał aby od czasu zakończenia poprzedniej sprawy doszło do zmiany stosunków w rozumieniu art. 138 krio, w szczególności, by uległy zmianom możliwości zarobkowe powoda bądź aby zmniejszyły się potrzeby dzieci. Podniosła, że powód skarży się , iż pozostaje mu 1100 zł na utrzymanie podczas gdy suma alimentów na trójkę dzieci wynosi 1125 zł miesięcznie. Zdaniem przedstawicielki ustawowej, kontakty z dziećmi odbywają się prawie zawsze w domu rodziców powoda przez co nie są zbyt obciążające finansowo dla niego samego. Zasądzona kwota alimentów jest natomiast absolutnym minimum i w ocenie I. M. powinna być o kilkaset złotych wyższa. Kwestia dotycząca rzekomego nowego związku przedstawicielki ustawowej pozostaje bez związku z istotą sprawy.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Wyrokiem z dnia 17 lipca 2012r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt I RC 1661/10 Sąd Okręgowy w Opolu rozwiązał związek małżeński I. P.z domu M.i W. P.przez rozwód- z winy obu stron. Wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi: M. P. (1) ur. (...), D. P. ur. (...)i M. P. (2) ur. (...)powierzono matce, zastrzegając dla pozwanego W. P.prawo do współdecydowania o istotnych sprawach dotyczących dzieci , przy czym jednocześnie wykonywanie władzy rodzicielskiej przez strony ograniczono przez nadzór kuratora sądowego. W punkcie III wyroku ustalono kontakty W. P.z małoletnimi dziećmi w każdy I i III weekend miesiąca oraz w wakacje w I i II tygodniu lipca oraz w II i III tygodniu sierpnia, w jednym tygodniu ferii zimowych, a nadto w Święta Bożego Narodzenia i ŚwiętaWielkanocne. Kosztami utrzymania i wychowania małoletnich dzieci obciążono obie strony zasądzając od W. P.tytułem alimentów na rzecz: małoletniego M. P. (1)kwotę 400 zł miesięcznie, małoletniej D. P.kwotę po 375 zł miesięcznie, małoletniej M. P. (2)kwotę po 350 zł miesięcznie- łącznie kwotę 1125 zł miesięcznie, płatną do rąk matki dzieci.

I. P. w dacie wyroku Sądu Okręgowego była zarejestrowana jak osoba bezrobotna i otrzymywała zasiłek dla bezrobotnych w kwocie 794,20 zł brutto ( 687,72 zł netto). Mieszkała wraz z dziećmi w domu matki i prowadziła z nią wspólne gospodarstwo domowe. Z majątku posiadała wspólnie z pozwanym prawo własności domu jednorodzinnego położonego w G. i prawo własności samochodu osobowego. Potrzeby dzieci były typowe, przy czym dwoje starszych było leczonych na alergię a na zaspokojenie ich potrzeb niezbędne były środki w wysokości po 500-600 zł miesięcznie.

Pozwany zatrudniony był na czas nieokreślony w firmie (...) Sp. z o.o. z siedzibą w K. ze średnim miesięcznym wynagrodzeniem brutto wynoszącym 3.111,07 zł. Mieszkał sam w domu należącym do stron i m. in. spłacał kredyt na kupno domu w ratach po 200 zł miesięcznie. Poza wspólnym majątkiem dorobkowym z żoną i oszczędnościami w kwocie 2000 zł, nie posiadał innego majątku.

Dowody: zaświadczenia k. 342-343, zaświadczenie k. 344, sprawozdanie kuratora k.393-395- w aktach Sądu Okręgowego w Opolu o sygnaturze IRC 1661/10; zeznania powoda W. P. k. 17; - zeznania przedst. ust. I. M. k.17.

W. P.poza małoletnimi dziećmi: M., D.i M. P. (2)nie posiada innych osób na utrzymaniu. Powód w dalszym ciągu zatrudniony jest w firmie (...) Sp. z o.o.w K.i w miesiącach 0d lutego 2013 r. do kwietnia 2013 r. osiągnął dochody w wysokości od 3065,49 zł do 4311,89 zł brutto ( od 2207,15 zł do 3075,86 zł netto). W miesiącach lutym i marcu 2013 r. nie miał wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. Powód odczuwa brak dostatecznych środków pieniężnych w okresach kontaktów z dziećmi, w czasie ferii zimowych i wakacji letnich. Poza tym sytuacja materialna powoda nie zmieniła się od czasu wyroku rozwodowego- sam prowadzi gospodarstwo domowe, przeciętnie opłaty mieszkaniowe wynoszą do 400 zł miesięcznie, rata kredytu zaciągniętego na zakup domu 200 zł. Poza wspólnym majątkiem z byłą żoną w postaci nieruchomości, w której powód zamieszkuje, innego majątku wspólnego nie posiada. Jest właścicielem samochodu osobowego wyprodukowanego w 1996 r.

Dowody: zaświadczenie o zarobkach k. 19, zeznania powoda W. P. k. 17.

I. M.dalej prowadzi wspólne gospodarstwo domowe z matką i mieszka w jej domu. Dzieli się z matką opłatami za media, które wynoszą przeciętnie 200 zł miesięcznie, nie licząc opłaty za gaz. Z uwagi na ogrzewanie gazowe w domu, rachunki za gaz w sezonie grzewczym wynoszą średnio 1000 zł miesięcznie, z czego przedstawicielka ustawowa stara się pokrywać ¾ należności.

Od października 2012 r. matka pozwanych nie otrzymywała już zasiłku dla bezrobotnych. Pobierała natomiast zasiłek rodzinny w kwocie po ok.360 zł miesięcznie. Od marca 2013 r. rozpoczęła 3-miesięczny staż w Ośrodku Pomocy Społecznejw G.za co otrzymywała stypendium w wysokości 953,10 zł miesięcznie brutto ( 816,32 zł netto). Innych dochodów ani majątku wskazanego już w czasie sprawy o rozwód nie posiada. Jest właścicielką samochodu osobowego – rok prod. 1999.

Małoletni M. P. (1) jest uczniem klasy I gimnazjum w G.; znajduje się w fazie intensywnego wzrostu, nosi okulary. D. P. uczy się w VI klasie szkoły podstawowej a M. P. (2) w I klasie szkoły podstawowej. Dwoje starszych dzieci pobiera leki na alergię, co kosztuje ok. 30-50 zł miesięcznie. D. leczy się u ortodonty; uczęszcza na dodatkowe z karate ( jak w toku sprawy rozwodowej) oraz na zajęcia z piłki nożnej, za co opłata wynosi 40 zł miesięcznie. Potrzeby D. i M. P. (2) pozostają na podobnym poziomie jak w czasie sprawy o rozwód. W toku sprawy rozwodowej małoletnie dzieci przebywały u ojca m. in. w czasie ferii i wakacji w ramach zabezpieczonych przez Sąd Okręgowy kontaktów.

Dowody: zaświadczenie o stypendium k. 16, zeznania przedst. ust. k. 17.

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo nie zasługuje na uwzględnienie.

Obowiązek alimentacyjny rodziców względem dzieci wynika z treści art. 133 § 1 krio, który stanowi, że rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymywać się samodzielnie chyba, że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Obowiązek alimentacyjny jest konsekwencją obowiązku troski o prawidłowy rozwój fizyczny i duchowy dziecka.

W razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego (art. 138 krio), przy zachowaniu reguł wynikających z art. 135 krio. Poprzez pojęcie „stosunków” należy rozumieć okoliczności istotne z punktu widzenia ustawowych przesłanek obowiązku alimentacyjnego i jego zakresu. Zatem zmiana stosunków to zmiana okoliczności, od których zależy istnienie i zakres obowiązku alimentacyjnego-rozumie się przez to zwiększenie lub zmniejszenie usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego albo istotne zwiększenie lub zmniejszenie możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego, które uzasadniają potrzebę skorygowania -zmniejszenia lub zwiększenia- wysokości świadczeń alimentacyjnych. Należy wziąć pod uwagę okoliczności mogące świadczyć o zmianie stosunków majątkowych stron takie jak zmiana stosunków własnościowych, powodująca utratę bądź zwiększenie majątku, okoliczności świadczące o zmianie możliwości zarobkowych stron, a także zmiany w zakresie usprawiedliwionych potrzeb uprawnionych.

Zaznaczyć trzeba, że zmiana stosunków będąca podstawą do zmiany orzeczenia musi zaistnieć po uprawomocnieniu się wyroku, w którym zasądzono alimenty (wyrok SN z dnia 25 maja 1999r. w sprawie o sygn. akt I CKN 274/99).

Powód uzasadniając żądanie pozwu odniósł się do przede wszystkim do własnej sytuacji materialnej i wskazał, że w szczególności w okresach kontaktów z dziećmi w czasie ferii i wakacji dysponuje zbyt szczupłymi środkami by utrzymać dzieci i zapewnić im atrakcje, tak by miło wspominały spotkania z ojcem.

Sąd poczynił w niniejszej sprawie ustalenia w oparciu o zeznania stron, a także przedstawione przez strony dokumenty: zaświadczenie o zarobkach powoda i zaświadczenie o wysokości stypendium przedstawicielki ustawowej, których autentyczność nie była kwestionowana.

Oceniając, czy zachodzą przesłanki do obniżenia wysokości obowiązku alimentacyjnego Sąd porównał aktualną sytuację stron z ich sytuacją w dacie ustalenia obowiązku alimentacyjnego. Analiza zebranego w sprawie materiału doprowadziła Sąd do wniosku, że nie zachodzą przesłanki uzasadniające obniżenie alimentów.

Odnosząc się do twierdzeń powoda należy podkreślić, że nie przedstawił on dowodów wskazujących na obniżenie możliwości zarobkowych. Zatrudniony jest w tej samej firmie, w której pracował w toku sprawy rozwodowej. Wynagrodzenia w poszczególnych miesiącach są zróżnicowane m. in. ze względu na możliwość pracy w godzinach nadliczbowych, w godzinach nocnych. W czasie sprawy rozwodowej średnie wynagrodzenie brutto W. P. wynosiło 3.111,07 zł. Na podstawie zaświadczenia przedstawionego w niniejszej sprawie Sąd ustalił, że średnie miesięczne wynagrodzenie brutto z trzech miesięcy – od lutego do kwietnia 2013 r. wyniosło 3487,25 zł a więc jest ponad 300 zł wyższe niż wskazane w sprawie rozwodowej. Nie podnosił też powód, by doszło do zmniejszenia potrzeb uprawnionych do alimentów dzieci.

Podkreślić należy, że W. P.nie kwestionował wysokości alimentów po wydaniu wyroku przez Sąd Okręgowy w Opolu, który jednocześnie uregulował kontakty ojca z dziećmi. Nie budzi wątpliwości Sądu, że Sąd Okręgowy uznał, iż możliwości zarobkowe i majątkowe pozwanego W. P.pozwalają na uiszczanie alimentów w łącznej kwocie 1125 zł miesięcznie bez uszczerbku dla koniecznego zaspokojenia własnych usprawiedliwionych potrzeb i przy uwzględnieniu sposobu i częstotliwości kontaktów z małoletnimi dziećmi. Jeżeli tak nie jest to W. P.winien był wnieść apelację od wyroku Sądu Okręgowego w Opolu z dnia 17 lipca 2012 r.

Analiza sytuacji małoletnich pozwanych i ich matki wskazuje, że zakres usprawiedliwionych potrzeb dzieci nie zmniejszył się od chwili uprawomocnienia się wyżej powołanego wyroku Sądu Okręgowego w Opolu. Małoletni M. P. (1)rozpoczął naukę w gimnazjum i intensywnie rośnie, D. P.uczęszcza na dodatkowe zajęcia sportowe. Jak wynika z zeznań I. M., potrzeby D.i M.nie zmieniły się od czasu uregulowania obowiązku alimentacyjnego. Zważyć przy tym należy, że potrzeby uprawnionych do alimentów nie są identyczne w każdym miesiącu. Poza potrzebami z zakresu egzystencji, są również potrzeby pojawiające się okresowo, co sprawia, że w poszczególnych miesiącach wydatki na zaspokojenie potrzeb uprawnionych mogą być wyższe lub niższe. Dlatego ważne jest aby przedstawiciel ustawowy małoletnich dzieci rozsądnie gospodarował pobieranymi alimentami i własnymi nakładami na potrzeby dzieci i uwzględniał, że w miesiącach letnich są np. wysokie wydatki na wyposażenie dzieci do szkoły na nowy rok szkolny, i na ten cel poczynił oszczędności w innych miesiącach, w okresie zimowym zaś są najczęściej wyższe wydatki na odzież i obuwie zimowe- droższe niż odzież letnia. Z tego względu osoba zobowiązana do łożenia alimentów winna mieć świadomość, że środki zaoszczędzone na podstawowych potrzebach dzieci w okresie ich kontaktów z drugim z rodziców będą przeznaczone na te właśnie wyjątkowe i ważne periodyczne potrzeby małoletnich.

Sytuacja materialno-bytowa rodziny pozwanych także nie uległa większym zmianom poza tym, że I. P.od października 2012 r. nie otrzymywała już zasiłku dla bezrobotnych, pobierała jedynie zasiłek rodzinny na trójkę dzieci, a od marca 2013 r. podjęła trzymiesięczny staż w OPSza co otrzymywała stypendium w wysokości 953,10 zł miesięcznie brutto ( 816,32 zł netto). Nie zmienia to faktu, że do zamknięcia rozprawy nie miała ona zatrudnienia dającego stabilny dochód.

Podsumowując, Sąd stwierdza, że powód nie wykazał, aby od czasu uregulowania obowiązku alimentacyjnego doszło do zmiany stosunków w rozumieniu art. 138 krio skutkującej koniecznością zmodyfikowania istniejącego obowiązku alimentacyjnego.

O kosztach orzeczono zgodnie z wynikającą z art. 98§1 kpc z zasadą odpowiedzialności za wynik procesu.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Marcin Ilków
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich
Osoba, która wytworzyła informację:  Lidia Lewicka
Data wytworzenia informacji: